Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2023 r

Przed skorzystaniem z naszej Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami.

Interpretacja i definicje

Wyjaśnienie

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone przez następujące warunki. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

Definicja

Na potrzeby niniejszych Warunków Ogólnych:

  • Zjednoczyć Termin odnoszący się do podmiotu kontrolującego, kontrolowanego przez stronę lub znajdującego się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów w kapitale lub innych papierów wartościowych nominowanych do wyboru przez inną jednostkę administracyjną organy mają prawo powoływania dyrektorów lub innych papierów wartościowych z prawem głosu.
  • Płacić Dotyczy: Malezji.
  • Biznes (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Smoothdownloader.
  • Urządzenie Oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, np.: B. komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Przysługa Proszę podać lokalizację.
  • Regulamin (zwane także „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z Usługi.
  • Zewnętrzna usługa sieci społecznościowych oznaczają wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez osoby trzecie, które mogą być wyświetlane, zawarte lub udostępniane w ramach Usługi.
  • Strona internetowa Dotyczy programu Smoothdownloader dostępnego za pośrednictwemhttps://www.smoothdownloader.com/
  • Z Oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

oświetlenie

Są to ogólne warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa pomiędzy Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób uzyskujących dostęp do Usługi lub korzystających z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Spółka nie pozwala na korzystanie z Usługi dzieciom poniżej 18 roku życia.

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od akceptacji i przestrzegania Polityki prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Strony internetowej, a także informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przed skorzystaniem z naszej Usługi prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Spółki ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami jakichkolwiek witryn internetowych lub usług stron trzecich ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub rzekomo przez nie spowodowane. Lub usługi.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

ŚWIETNIE

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia i odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

Zastrzeżenie

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i jej dostawców zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz Twoje wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100%. . NAS. . . Jeśli nie dokonałeś żadnych zakupów za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma ani nasi dostawcy w żadnym wypadku nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty zysków lub utraty danych lub informacji dodatkowych). , w przypadku jakichkolwiek przerw w działalności, obrażeń ciała lub utraty prywatności wynikających z używania lub niemożności korzystania z Usługi, oprogramowania stron trzecich i/lub sprzętu stron trzecich używanego w związku lub w jakikolwiek sposób z Usługą, lub w w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Spółka lub usługodawca zostali powiadomieni o możliwości wystąpienia takiej szkody i nawet jeśli zadośćuczynienie nie spełniło swojego podstawowego celu.

NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, CO OZNACZA, ŻE NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W takich stanach odpowiedzialność każdej ze stron jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI: „W STANIE, W JAKIM JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

Usługa jest świadczona w stanie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ze wszystkimi wadami i defektami, bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Firma, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi. . , w tym wszystkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw, a także gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, wydajności, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń ani nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki lub będzie kompatybilna lub interoperacyjna z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami. działać nieprzerwanie, spełniać standardy wydajności i niezawodności lub być wolne od błędów, a wszelkie błędy lub usterki mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z naszych usługodawców nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, informacji, treści, materiałów lub produktów; w nim zawarte; (ii) świadczenie Usługi będzie nieprzerwane i wolne od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności informacji lub treści udostępnianych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, zatem niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Jednakże w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym paragrafie będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki i sposób korzystania z Usługi podlegają prawu obowiązującemu w danym kraju, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozwiąż konflikt

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników w Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, będziesz korzystać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem USA

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju objętym embargiem rządu USA lub który został określony przez rząd USA jako kraj „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie znajdujesz się na tym terenie Strona. Lista obejmuje dowolną listę stron objętych zakazami lub ograniczeniami prowadzoną przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i anulowanie

Podzielność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia zachowają pełną moc i skuteczność.

oswobodzenie

O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, nieskorzystanie z prawa lub niewykonanie obowiązku wykonania zobowiązania na mocy niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub wymagania wykonania. Takie późniejsze wykonanie lub zrzeczenie się jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania będzie stanowić zrzeczenie się jakiegokolwiek kolejnego niewykonania zobowiązania.

Tłumaczenie symultaniczne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli opublikowaliśmy je w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że w przypadku sporu, rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

Zmiany niniejszych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zależy od naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi Warunkami, w całości lub w części, zaprzestań korzystania z Witryny i Usługi.

Zadzwoń do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować:

  • E-mail: marketing.smoothdownloader@gmail.com.
Scroll to Top